Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

Lịch Geocosmic (Địa Tâm) 2022

Được trích dẫn từ Đoàn Thị Thu Huyền, Astro Trader, Khóa năm 2021

ASPECTS FOR January 2022

Day 01 Saturday

SUN Waning Trine URANUS -240 degrees

Day 02 Sunday

Mercury into Aquarius

Day 03 Monday

JUPITER Waning Square NORTH T.N. 270 degrees

MERCURY Waning Trine NORTH T.N. 240 degrees

New Moon

Day 05 Wednesday

Venus Waning Sextile Neptune  300 degrees

Day 09 Sunday

SUN Conjunction VENUS 0 degrees

Day 12 Wednesday

MARS Waning Square NEPTUNE 270 degrees

Day 14 Friday

Mercury Retrograde (Rx)

Day 16 Sunday

SUN Conjunction PLUTO 0 degrees

Day 18 Tuesday

Uranus Direct (D)

Day 19 Wednesday

Full Moon

Day 20 Thursday

SUN Trine NORTH T.N. 120 degrees

Sun into Aquarius

Day 23 Sunday

SUN Conjunction MERCURY 0 degrees

Day 24 Monday

Mars into Capricorn

Day 26 Wednesday

Mercury into Capricorn

Day 27 Thursday

MERCURY Waning Trine NORTH T.N. 240 degrees

Day 29 Saturday

MERCURY Conjunction PLUTO 0 degrees

 Venus Direct (D)

Day 31 Monday

SUN Waning Square URANUS   270 degrees

--------------------

 ASPECTS FOR February 2022

Day 03 Thursday

New Moon

Day 04 Friday

Mercury Direct (D)

Mars waning sextile Jupiter (300)

Day 05 Saturday

SUN Conjunction SATURN 0 degrees

Day 08 Tuesday

MARS Waning Trine URANUS 240 degrees

Day 11 Friday

MERCURY Conjunction PLUTO 0 degrees

Day 15 Tuesday

Mercury into Aquarius

Day 16 Wednesday

VENUS Conjunction MARS 0 degrees

SUN Waning Square NORTH T.N. 270 degrees

Full Moon

Day 18 Friday

Sun into  Pisces

Jupiter waning sextile Uranus (300)

Day 24 Thursday

Mars waning sextile Neptune (300)

Venus waning Sextile Neptune (300)

Day 25 Friday

MERCURY Waning Square URANUS 270 degrees

Day 28 Monday

MARS waning Trine NORTH T.N. 240 degrees

 ---------

ASPECTS FOR March 2022

Day 01 Tuesday

VENUS waning Trine NORTH T.N. 240 degrees

Day 02 Wednesday

MERCURY Conjunction SATURN 0 degrees

Sun waning sextile Uranus (300 degrees)

Day 03 Thursday

MARS Conjunction PLUTO 0 degrees

New Moon

Day 04 Friday

VENUS Conjunction PLUTO 0 degrees

Day 05 Saturday

SUN Conjunction JUPITER 0 degrees

Day 06 Sunday

VENUS Conjunction MARS 0 degrees

Venus into Aquarius

Mars into Aquarius

Day 10 Thursday

Mercury into Pisces

Day 13 Sunday

SUN Conjunction NEPTUNE 0 degrees

Day 17 Thursday

Mercury waning sextile Uranus (300 Degrees)

Day 18 Friday

Full Moon

Day 19 Saturday

VENUS waning Square URANUS 270 degrees

Sun waxing sextile Pluto (60)

Day 20 Sunday

Sun into Aries

Day 21 Monday

MERCURY Conjunction JUPITER 0 degrees

 Day 23 Wednesday

MARS waning Square URANUS 270 degrees

Day 24 Thursday

MERCURY Conjunction NEPTUNE 0 degrees

Day 26 Saturday

Mercury waning sextile Pluto (300)

Day 27 Sunday

Mercury into Aries

Day 29 Tuesday

VENUS Conjunction SATURN 0 degrees

Day 30 Wednesday

VENUS waning Square NORTH T.N. 270 degrees

--------

 ASPECTS FOR April 2022

Day 01 Friday

New Moon

Day 03 Sunday

SUN Conjunction MERCURY 0 degrees

Day 05 Tuesday

MARS Conjunction SATURN 0 degrees

VENUS into Pisces

Day 06 Wednesday

MARS Waning Square NORTH T.N. 270 degrees

Day 07 Thursday

Mercury waxing sextile Saturn (60)


Day 09 Saturday

Mercury waxing sextile Mars 60

Day 10 Sunday

MERCURY Waxing Square PLUTO 90 degrees

Day 11 Monday

Mercury into Taurus

SATURN Waning Square NORTH T.N. 270 degrees

Day 12 Tuesday

JUPITER Conjunction NEPTUNE 0 degrees

Day 13 Wednesday

Sun waxing sextile Saturn (60)

Day 15 Friday

Mars into Pisces

Day 17 Sunday

Full Moon

Day 18 Monday

MERCURY Conjunction URANUS 0 degrees

SUN waxing Square PLUTO 90 degrees

Venus waning sextile Uranus 300 degrees

Mercury waxing sextile Venus 60 degrees

Day 20 Wednesday

Sun into Taurus

Day 23 Saturday

MERCURY Conjunction NORTH T.N. 0 degrees

Day 24 Sunday

MERCURY waxing Square SATURN 90 degrees

Day 25 Monday

Mercury waxing sextile Neptune 60 degrees

Day 27 Wednesday

Mercury waxing sextile Jupiter 60 degrees

Day 28 Thursday

VENUS Conjunction NEPTUNE 0 degrees

MERCURY waxing Trine PLUTO 120 degrees

Day 30 Saturday

Pluto Retrograde (Rx)

Mercury into Gemini

----------

ASPECTS FOR May 2022

Day 01 Sunday

Venus waxing sextile Pluto 60 degrees

VENUS Conjunction JUPITER 0 degrees

Partial Solar Eclipse

Day 02 Monday

Venus into Aries

Day 04 Wednesday

Jupiter waxing sextile Pluto 60 degrees

Mars waning sextile Uranus 300 degrees

Day 05 Thursday

SUN Conjunction URANUS 0 degrees

Day 06 Friday

Mercury waxing sextile Venus 60 degrees

Day 07 Saturday

Sun waxing sextile Mars   60 degrees

Day 10 Tuesday

MERCURY Retrograde (Rx)

Day 11 Wednesday

Jupiter into Aries


Day 16 Monday

SUN Square SATURN 90 degrees

Lunar Total Eclipse

Sun sextile Neptune

Day 18 Wednesday

MARS Conjunction NEPTUNE 0 degrees

Full Moon

Day 19 Thursday

SUN waxing Trine PLUTO 120 degrees

Day 20 Friday

Mercury waxing sextile Jupiter  60 degrees

Day 21 Saturday

Sun into Gemini 90 degrees

Day 22 Sunday

SUN Conjunction MERCURY 0 degrees

Day 23 Monday

Mars waxing sextile Pluto 60 degrees

Mercury into Taurus

Sun waxing sextile Jupiter 60 degrees

Day 24 Tuesday

Venus waxing sextile Saturn 60 degrees

Mercury waxing sextile Mars 60 degrees

Day 25 Wednesday

Mars into Aries

Day 26 Thursday

MERCURY Waxing Trine PLUTO 120 degrees

Day 27 Friday

VENUS Waxing Square PLUTO 90 degrees

Day 28 Saturday

Venus into Taurus

Day 29 Sunday

MARS Conjunction JUPITER 0 degrees

---------

 ASPECTS FOR June 2022

Day 01 Wednesday

New Moon

Day 03 Friday

Mercury Direct (D)

Day 05 Sunday

Saturn Retrograde (Rx)

Day 11 Saturday

MERCURY waxing Trine PLUTO 120 degrees

Day 12 Sunday

VENUS Conjunction URANUS 0 degrees

Day 13 Monday

Mercury into Gemini

Day 14 Tuesday

Full Moon

Day 16 Thursday

VENUS Conjunction NORTH T.N. 0 degrees

SUN Waxing Square NEPTUNE 90 degrees

SUN waxing Trine SATURN 120 degrees

Day 19 Sunday

VENUS waxing Square SATURN 90 degrees

Day 21 Tuesday

SUN Into Cancer

VENUS waxing Trine PLUTO 120 degrees

Day 23 Thursday

Venus into Gemini

Day 28 Tuesday

Neptune Retrograde (Rx)

Mars waxing sextile Saturn 60 degrees

Day 29 Wednesday

SUN Square JUPITER 90 degrees

Venus sextile Jupiter 60 degrees

----------

 ASPECTS FOR July 2022

Day 02 Saturday

MARS Waxing Square PLUTO 90 degrees

MERCURY waxing Trine SATURN 120 degrees

Day 03 Sunday

MERCURY waxing Square NEPTUNE 90 degrees

Day 04 Monday

MOON Square VENUS 90 degrees

Day 05 Tuesday

Mars into Taurus

Mercury into Cancer

Mercury waxing sextile Mars 60


Day 09 Saturday

MERCURY waxing Square JUPITER 90 degrees

Day 10 Sunday

Sun waxing sextile Uranus 60 degrees

Day 13 Wednesday

VENUS waxing Trine SATURN 120 degrees


Day 14 Thursday

VENUS waxing Square NEPTUNE 90 degrees

Mercury waxing sextile Uranus 60 degrees

Full Moon

Day 17 Sunday

SUN Conjunction MERCURY 0 degrees

MERCURY waxing Trine NEPTUNE 120 degrees

Day 18 Monday

SUN waxing Trine NEPTUNE  120 degrees

MERCURY Opposition PLUTO 180 degrees

Venus into Cancer

Day 19 Tuesday

Mercury into Cancer

Day 20 Wednesday

SUN Opposition PLUTO 180 degrees

Day 23 Saturday

Sun into Leo

Day 24 Sunday

MERCURY waxing Trine JUPITER 120 degrees

Day 25 Monday

VENUS waxing Square JUPITER 90 degrees

Day 27 Wednesday

MERCURY waxing Square MARS 90 degrees

Day 29 Friday

Jupiter Rx

MERCURY waxing Square URANUS 90 degrees

MERCURY waxing Square NORTH T.N. 90 degrees

New Moon

Day 31 Sunday

MERCURY Opposition SATURN 180 degrees

 --------------------------

(làm đến đây)

ASPECTS FOR August 2022

Day 01 Monday

URANUS Conjunction NORTH T.N. 0 degrees

SUN waxing Trine JUPITER 120 degrees

Day 02 Tuesday

MARS Conjunction URANUS 0 degrees

MARS Conjunction NORTH T.N. 0 degrees

Venus waxing sextile Uranus 60

Day 03 Wednesday

Venus waxing sextile Mars  60

Day 04 Thursday

Mercury into Virgo

Day 07 Sunday

VENUS waxing Trine NEPTUNE 120 degrees

Day 08 Monday

MARS waxing Square SATURN 90 degrees

Day 09 Tuesday

VENUS Opposition PLUTO 180 degrees

Day 10 Wednesday

SUN waxing Square NORTH T.N. 90 degrees

Day 11 Thursday

SUN waxing Square URANUS 90 degrees

Day 12 Friday

Marrs waxing Sextile Neptune 60

Venus into Leo

Full Moon


Day 15 Monday

MERCURY waxing Trine NORTH T.N. 120 degrees

 MARS waxing Trine PLUTO 120 degrees

SUN Opposition SATURN 180 degrees

Day 17 Wednesday

MERCURY waxing Trine URANUS 120 degrees

Day 18 Thursday

VENUS waxing Trine JUPITER 120 degrees

Day 20 Saturday

Mars into Gemini

Day 21 Sunday

MERCURY Opposition NEPTUNE 180 degrees

Day 23 Tuesday

MERCURY waning Trine PLUTO 240 degrees

Sun into Virgo

Day 24 Wednesday

Uranus Rx

Day 25 Thursday

VENUS waxing Square NORTH T.N. 90 degrees

Day 26 Friday

Mercury into Libra

Day 27 Saturday

SUN waxing Square MARS 90 degrees

VENUS waxing Square URANUS 90 degrees

Day 29 Monday

VENUS Opposition SATURN 180 degrees

------------------

ASPECTS FOR September 2022

Day 01 Thursday

Mars waxing sextile Jupiter 90 degrees

Day 03 Saturday

MERCURY Opposition JUPITER 180 degrees

Day 05 Monday

Venus into Virgo


Day 08 Thursday

SUN waxing Trine NORTH T.N. 120 degrees

Day 10 Saturday

Full Moon

Mercury Rx

Day 11 Sunday

SUN waxing Trine URANUS 120 degrees


Day 17 Saturday

VENUS waxing Square MARS 90 degrees

VENUS waxing Trine NORTH T.N. 120 degrees

SUN Opposition NEPTUNE 180 degrees

Day 19 Monday

SUN waning Trine PLUTO 240 degrees

MERCURY Opposition JUPITER 180 degrees

Day 20 Tuesday

VENUS waxing Trine URANUS 120 degrees

Day 23 Friday

SUN Conjunction MERCURY 0 degrees

Day 24 Saturday

VENUS Opposition NEPTUNE 180 degrees

Day 26 Monday

VENUS waning Trine PLUTO  240 degrees

New Moon

Day 27 Tuesday

MERCURY Conjunction VENUS 0 degrees

MERCURY waning Trine PLUTO 240 degrees

SUN Opposition JUPITER 180 degrees

Day 28 Wednesday

MARS waxing Trine SATURN 120 degrees

Day 29 Thursday

Venus into Libra

----------

 ASPECTS FOR October 2022

Day 02 Sunday

Mercury Direct (D)

VENUS Opposition JUPITER 180 degrees

Day 07 Friday

MERCURY waning Trine PLUTO 240 degrees

Day 09 Sunday

Pluto Direct

Full moon vào ngày 10

Day 11 Monday

Mercury into Libra

Day 12 Wednesday

MARS waxing Square NEPTUNE 90 degrees

SUN waning Trine SATURN 240 degrees

MERCURY Opposition JUPITER 180 degrees

Day 14 Friday

VENUS waning Trine SATURN 240 degrees

Day 18 Tuesday

SUN waxing Trine MARS 120 degrees

Day 19 Wednesday

SUN waning Square PLUTO  270 degrees

VENUS waxing Trine MARS 120 degrees

Day 20 Thursday

VENUS waning Square PLUTO 270 degrees

Day 23 Sunday

SUN Conjunction VENUS 0 degrees

Venus into Scorpio

Sun into Scorpio

Saturn Direct

Day 25 Tuesday

Partial Solar Elipse

Day 27 Thursday

MERCURY Square PLUTO 

MERCURY Trine MARS 

Day 28 Friday

Jupiter into Pisces


Day 30 Sunday

Mars Rx

Mercury into Scorpio

--------------

 ASPECTS FOR November 2022

Day 03 Thursday

VENUS Opposition NORTH T.N. 180 degrees

Day 06 Sunday

SUN Opposition NORTH T.N. 180 degrees

VENUS Opposition URANUS 180 degrees

Day 07 Monday

 VENUS waning Square SATURN 270 degrees

MERCURY Opposition NORTH T.N. 180 degrees

Day 08 Tuesday

SUN Conjunction MERCURY 0 degrees

Lunar Total Eclipse

Day 09 Wednesday

SUN Opposition URANUS 180 degrees

MERCURY Opposition URANUS 180 degrees

Day 10 Thursday

MERCURY Square SATURN 

VENUS waning Trine NEPTUNE 240 degrees

Full Moon

Day 11 Friday

SUN waning Square SATURN 270 degrees

Day 13 Sunday

MERCURY Trine NEPTUNE 

Venus waning sextile Pluto 300 degrees


Day 15 Tuesday

SUN waning Trine NEPTUNE 240 degrees

VENUS waning Trine JUPITER 240 degrees

Mercury sextile Pluto 

Day 16 Wednesday

MERCURY Trine JUPITER 120 degrees

Venus into Sagittarius

Day 17 Thursday

Mercury into Sagittarius

Day 19 Saturday

MARS waxing Square NEPTUNE 90 degrees

Day 21 Monday

SUN waning Trine JUPITER 240 degrees

Day 22 Tuesday

MERCURY Conjunction VENUS 0 degrees

Sun into Sagittarius

Day 24 Thursday

Jupiter Direct

Day 29 Tuesday

MARS waxing Trine SATURN 120 degrees

Day 30 Wednesday

MERCURY Opposition MARS 180 degrees

Mercury sextile Saturn

 ---------

ASPECTS FOR December 2022

Day 01 Thursday

VENUS Opposition MARS 180 degrees

Day 02 Friday

MERCURY Square NEPTUNE

Venus waning sextile Saturn 300

Day 04 Sunday

VENUS waning Square NEPTUNE 270 degrees

Neptune Direct

Day 06 Tuesday

MERCURY Square JUPITER 

Day 06 Tuesday

MERCURY into Capricorn

Day 08 Thursday

SUN Opposition MARS 180 degrees

Full Moon

Day 09 Friday

VENUS waning Square JUPITER 270 degrees

Day 10 Sunday

Venus into Capricorn

Day 13 Tuesday

SUN waning sextile Saturn 300

Day 15 Thursday

SUN waning Square NEPTUNE 270 degrees

MERCURY Trine NORTH T.N.

Day 18 Sunday

MERCURY Trine URANUS 

Day 20 Tuesday

VENUS Trine NORTH T.N. 

Jupiter into Aries

Day 22 Thursday

SUN waning Square JUPITER 270 degrees

VENUS waning Trine URANUS 240 degrees

Day 25 Sunday

Mercury sextile Neptune

Day 28 Wednesday

Venus sextile Neptune

Day 29 Thursday

Mercury Rx

MERCURY Conjunction VENUS 0 degrees

Sử dụng các ngày địa tâm trên để tìm các ngày đảo chiều địa tâm theo phương pháp của Raymond Merriman. Tham khảo https://www.elibook.vn/san-pham/anh-huong-hien-tuong-dia-tam-den-ttck-viet-nam-phien-ban-gioi-han-2020/

Hãy liên hệ team NĐT CANSLIM zalo 0977.697.420 để hiểu về cách ứng dụng chu kỳ và chiêm tinh vào TTCK Việt Nam

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét