Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

TÍNH HỢP LÝ CỦA DỰ BÁO BẰNG CHIÊM TINH“Thay đổi từ “kinh tế học” trên đây thành từ “chiêm tinh học” và bạn có một định nghĩa hoàn hảo về nghệ thuật chiêm tinh hiện đại.”
Trích từ Financial Astrology-Lcdr David William.