Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Ảnh hưởng của Vệt đen mặt trời (sunspot) và địa từ (geomagnetic) đến nền kinh tế và TTCK (phần 2)


1.     Ảnh hưởng của bão mặt trời và bão địa từ đối với thị trường chứng khoán

Ảnh hưởng lên con người
Ø Có nhiều nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tiêu cực khi bão mặt trời hoạt động mạnh.
Vào năm 1934, nhà nghiên cứu người Đức là G. và B. Dull công bố số lượng người chết do nhiễm lao ở Hamburg, Copenhagen và Zurich, cao hơn vào những ngày mà hoạt động mặt trời đạt đỉnh so với những ngày trước vào sau. Họ cũng công bố cho biết sự gia tăng các bệnh thần kinh và tự vẫn trong những ngày vệt đen mặt trời đạt đỉnh.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Ảnh hưởng của Vệt đen mặt trời (sunspot) và địa từ (geomagnetic) đến nền kinh tế và TTCK (phần 1)

LTS: Có nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy ở những giai đoạn xuất hiện bão mặt trời (vệt đen mặt trời) và bão địa, TTCK và nền kinh tế chịu áp lực suy thoái và ngược lại. Tin xấu là năm 2013, bão mặt trời sẽ hoạt động mạnh mẽ (và tạo nên bão từ lớn chưa từng có). NASA từng cho rằng, dự báo về ngày tận thế của người Maya có thể chính là dự báo về hoạt động của bão mặt trời cực lớn chưa từng có vào năm 2013.