Dầu tiếp tục bay lên đỉnh cao mới? - Chiemtinhtaichinh.com

Dầu tiếp tục bay lên đỉnh cao mới?

Phân tích Chu Kỳ

Tuần bắt đầu ngày 14/12/2020 là tuần thứ 6 kể từ đáy chu kỳ sơ cấp PB vào ngày 2/11/2020 tại mức giá 33.64. Giá hiện nay đã vượt đỉnh PT của chu kỳ sơ cấp trước đó cho thấy một dấu hiệu bullish. Chúng tôi theo dõi việc khả năng tạo đáy MB đầu tiên, thường chỉ giảm 3-8 ngày kể từ MT đầu tiên, và hiện nay đang tăng giá hướng đến MT thứ hai.

Trả lời