[Phân tích sóng Elliott] Gold đang ở sóng cuối của sóng tăng giá - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Gold đang ở sóng cuối của sóng tăng giá

Giá vàng tăng từ đáy 1445 vào ngày 12 tháng 11 đang hình thành sóng đẩy C thuộc sóng (Y) trong sóng sơ cấp B (vòng tròn). Cấu trúc sóng sơ cấp B (vòng tròn) có thể diễn ra dạng double zigzag, đánh nhãn là (w)-(x)-(y). Sóng (Y) có thể đẩy giá vàng vượt 1557 trước khi hoàn tất và kết thúc đợt sóng tăng B (vòng tròn) trong thị trường con gấu từ tháng 12 năm 2014.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời