LÝ THUYẾT VỆT ĐEN MẶT TRỜI ĐỐI VỚI CHU KỲ KINH TẾ, CHỨNG KHOÁN

Ảnh hưởng của bão mặt trời và bão địa từ đối với thị trường chứng khoán Ảnh hưởng lên con người  Có nhiều nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tiêu cực khi bão mặt trời hoạt động mạnh. Vào năm 1934, nhà nghiên cứu người Đức là G. và B. Dull công bố số lượng … Đọc tiếp LÝ THUYẾT VỆT ĐEN MẶT TRỜI ĐỐI VỚI CHU KỲ KINH TẾ, CHỨNG KHOÁN