LỊCH GEOCOSMIC 2020 - Chiemtinhtaichinh.com

LỊCH GEOCOSMIC 2020

Lịch Geocosmic (Hiện Tượng Địa Tâm) được chỉnh theo vị trí của TP Hồ Chí Minh. Nguồn được lấy từ phần mềm Financial Galactic Trader 4

Ngày 22/12/2019

 • Sun into Capricorn
 • Venus waning square Uranus. (270)

Ngày 25/12/2019

 • Sun waning trine Uranus (240)

Ngày 26/12/2019

 • Solar Eclipse

Ngày 28/12/2019

 • Sun Conjunction Jupiter

Ngày 29/12/2019

 • Mercury into Capiron

Ngày 31/12/2019

 • Mercury Trine Uranus

Ngày 2/1/2020

 • Mercury Conjunction Jupiter

Ngày 3/1/2020

 • Mars into Sagittarius

Ngày 8/1/2010

 • Jupiter Opposition True Node

Ngày 10/1/2020

 • Sun Conjunction Mercury

Ngày 11/1/2020

 • Lunar Eclipse
 • Uranus Direct

Ngày 12/1/2020

 • Saturn Conjunction Pluto

Ngày 13/1/2020

 • Sun Conjunction Pluto
 • Sun Conjunction Saturn

Ngày 14/1/2020

 • Venus into Pisces

Ngày 17/1/2020

 • Mercury into Aquarius

Ngày 18/1/2020

 • Mercury Square Uranus

Ngày 20/1/2020

 • Sun into Aquarius
 • Venus Trine True Node

Ngày 23/1/2020

 • Sun waning square Uranus (270)

Ngày 25/1/2020

 • New Moon

Ngày 27/1/2020

 • Venus waxing square Mars (270)

Ngaỳ 28/1/2020

 • Venus Conjunction Neptune.
 • Mars waning square Neptune (270)

Ngày 3/2/2020

 • Mercury into Pisces

Ngày 8/2/2020

 • Venus into Aries

Ngày 9/2/2020

 • Fulll Moon
 • Mercury Trine True Node

Ngày 14/2/2020

 • Venus square True Node

Ngày 16/2/2020

 • Mars into Capricorn

Ngày 17/2/2020

 • Mercury Rx

Ngày 19/2/2020

 • Sun into Pisces

Ngày 20/2/2020

 • Mars waning trine Uranus (240)

Ngày 23/2/2020

 • New Moon

Ngày 24/2/2020

 • Venus waxing Square Jupiter (270)

Ngày 26/2/2020

 • Sun Conjunction Mercury

Ngày 29/2/2020

 • Venus waxing square Pluto (90)

Ngày 3/3/2020

 • Venus waxing square Saturn (90)

Ngày 3/4/2020

 • Mercury into Aquarius

NGày 5/3/2020

 • Venus into Taurus

Ngày 8/3/2020

 • Sun conjunction Neptune

NGày 9/3/2020

 • Venus conjunction Uranus

Ngày 10/3/2020

 • Full Moon
 • Mercury Direct

Ngày 16/3/2020

 • Mercury into Pisces

Ngày 20/3/2020

 • Mars Conjunction Jupiter
 • Sun into Aries

Ngày 22/3/2020

 • Saturn into Aquarius

Ngày 23/3/2020

 • Mars conjunction Pluto

Ngày 24/3/2020

 • New Moon
 • Sun square True Node

Ngày 28/3/2020

 • Venus waxing Trine Jupiter (240)

Ngày 29/3/2020

 • Venus waxing Trine Pluto (240)

Ngày 31/3/2020

 • Mars into Aquarius

Ngày 1/4/2020

 • Mars conjunction Saturn

Ngày 4/4/2020

 • Venus into Gemini

Ngày 5/4/2020

 • Venus Trine Saturn
 • Jupiter Conjunction Pluto

Ngày 8/4/2020

 • Full Moon
 • Mars waning square Uranus (270)

Ngày 11/4/2020

 • Mercury into Aries

Ngày 14/4/2020

 • Sun waxing square Pluto (90)

Ngày 15/4/2020

 • Sun waxing square Jupiter (90)

Ngày 19/4/2020

 • Sun into Taurus

Ngày 21/4/2020

 • Sun waxing square Saturn (90)

Ngày 23/4/2020

 • New Moon

Ngày 25/4/2020

 • Mercury square Pluto
 • Pluto Rx

Ngày 28/4/2020

 • Mercury into Taurus

Ngày 4/5/2020

 • Venus waxing square Neptune (90)

Ngày 5/5/2020

 • Sun Conjucntion Mercury

Ngày 7/5/2020

 • Full Moon

Ngày 11/5/2020

 • Saturn Rx

Ngày 12/5/2020

 • Mercury into Gemini

Ngày 13/5/2020

 • Mars into Pisces
 • Venus Rx
 • Mars trine True Node

NGày 14/5/2020

 • Jupiter Rx

Ngày 15/5/2020

 • Sun waxing trine Pluto (120)

Ngày 17/5/2020

 • Sun waxing Trine Jupiter (120)

Ngày 20/5/2020

 • Sun into Gemini

Ngày 21/5/2020

 • Venus waxing quare Neptune (90)

Ngày 22/5/2020

 • Sun waxing trine Saturn (240)

Ngày 23/5/2020

 • New Moon

——————————–

Ngày 3/6/2020

 • Venus waxing square Mars (90)

Ngày 4/6/2020

 • Sun conjunction Venus

Ngày 6/6/2020

 • Full Moon
 • Nguyệt thực

Ngày 7/6/2020

 • Sun waxing square Mars (90)

Ngày 13/6/2020

 • Mars conjunction Neptune

Ngày 18/6/2020

 • Mercury Rx

Ngày 21/6/2020

 • New Moon
 • Nhật thực
 • Sun into Cancer

Ngày 23/6/2020

 • Neptune Rx

Ngày 25/6/2020

 • Venus Direct

Ngày 26/6/2020

 • Mars square True Node

Ngày 28/6/2020

 • Mars into Aries

Ngày 30/6/2020

 • Jupiter conjunction Pluto

Ngày 1/7/2020

 • Sun Conjucntion Mercury

Ngày 2/7/2020

 • Saturn into Capricorn

Ngày 5/7/2020

 • Nguyệt thực

NGày 12/7/2020

 • Mercury Direct

Ngày 13/7/2020

 • Sun waxing trine Neptune (120)

Ngày 21/7/2020

 • New Moon

Ngày 22/7/2020

 • Sun into Leo

Ngày 28/7/2020

 • Venus waxing square Neptune (90)

———————————————-

Ngày 2/8/2020

 • Sun waxing square Uranus (90)

Ngày 3/8/2020

 • Full Moon

Ngày 4/8/2020

 • Mars waxing square Jupiter (90)

Ngày 5/8/2020

 • Mercury into Leo
 • Venus conjunction True Node

Ngày 7/8/2020

 • Venus into Cancer

Ngày 13/8/2020

 • Mars waxing square Pluto (90)

Ngày 15/8/2020

-Uranus Rx

Ngày 16/8/2020

 • Sun waxing trine Mars (120)

Ngày 17/8/2020

 • Sun Conjunction Mercury.
 • Mercury Trine Mars

Ngày 19/8/2020

 • New Moon

Ngày 20/8/2020

 • Mercury into Virgo

Ngày 22/8/2020

 • Sun into Virgo

Ngày 25/8/2020

 • Mars waxing square Saturn (90)
 • Mercury trine Uranus

Ngày 28/8/2020

 • Venus waxing trine Neptune (120)

Ngày 29/8/2020

 • Mercury trine Jupiter

Ngày 2/9/2020

 • Full Moon
 • Sun waxing Trine Uranus (240)

Ngày 4/9/2020

 • Venus waxing square Mars (90)

Ngày 6/9/2020

 • Mercury into Libra
 • Venus into Leo

Ngày 9/9/2020

 • Sun waning Trine Jupiter (240)

Ngày 10/9/2020

 • Mars Rx

Ngày 13/9/2020

 • Jupiter Direct

Ngày 15/9/2020

 • Sun waning Trine Pluto (240)
 • Venus waxing square Uranus (90)

Ngày 17/9/2020

 • New Moon
 • Sun square True Node

Ngày 18/9/2020

 • Sun waning Trine Saturn (240)

Ngày 22/9/2020

 • Sun into Libra

NGày 29/9/2020

 • Saturn Direct
 • Venus waxing trine Mars (120)

Ngày 30/9/2020

 • Mars waxing square Saturn (90)

Ngày 2/10/2020

 • Full Moon

NGày 3/10/2020

 • Venus into Virgo

Ngày 4/10/2020

 • Pluto Direct

Ngày 9/10/2020

 • Mars waxing square Pluto (90)

Ngày 11/10/2020

 • Sun waning square Jupiter(270)
 • Venus waxing trine Uranus (120)

Ngày 14/10/2020

 • Mercury Rx

Ngày 15/10/2020

 • Sun waning square Pluto (270)
 • Sun Trine True Node

Ngày 17/10/2020

-New Moon

 

Ngày 18/10/2020

 • Sun waning square Saturn (270)

Ngày 19/10/2020

-Venus waning Trine Jupiter (240)

– Mars waxing square Jupiter (90)

Ngày 21/10/2020

 • Venus square True node

Ngày 22/10/2020

 • Venus waning Trine Pluto (240)

NGày 23/10/2020

 • Sun into Scorpio

Ngày 24/10/2020

 • Venus waning Trine Saturn (240)

Ngày 26/10/2020

 • Sun conjunction Mercury

Ngày 28/10/2020

 • Venus into Libra
 • Mercury into Libra

Ngày 31/10/2020

 • Full Moon

Ngày 3/11/2020

 • Mercury Direct

Ngày 10/11/2020

 • Sun waning Trine Neptune (240)

Ngày 11/11/2020

 • Mercury into Scorpio

Ngày 13/11/2020

 • Jupiter conjunction Pluto
 • Venus trine True Node

 

Ngày 14/11/2020

 • Mars Direct

Ngày 15/11/2020

 • New Moon

Ngày  16/11/2020

 • Venus waning square Jupiter (270)
 • Venus waning square Pluto (270)

Ngày 19/11/2020

 • Venus waning square Saturn (270)

Ngày 21/11/2020

 • Venus into Scorpio

Ngày 22/11/2020

 • Sun into Sagittarius

Ngày 29/11/2020

 • Neptune Direct

Ngày 30/11/2020

 • Lunar Eclipse

Ngày 2/12/2020

 • Mercury into Sagittarius

Ngày 6/12/2020

 • Venus waning trine Neptune (240)

Ngày 10/12/2020

 • Sun waning square Neptune (270)

Ngày 11/12/2020

 • Sun waning trine Mars (240)

Ngày 14/12/2020

 • Nhật thực

Ngày 15/12/2020

 • Venus into Sagittarius
 • Mercury trine Mars

Ngày 17/12/2020

 • Saturn into Aquarius

Ngày 19//12/2020

 • Jupiter into Aquarius

Ngày 20/12/2020

 • Sun conjunction Mercury

Ngày 21/12/2020

 • Sun into Capriconr
 • Mercury into Capricorn

Ngày 22/12/2020

 • Jupiter conjunction Saturn

Ngày 23/12/2020

 • Mars waxing square Pluto (90)

Ngày 28/12/2020

 • Sun waning trine Uranus (240)

Ngày 30/12/2020

 • Full Moon
 • Venus waning Square Neptune (270)

Trả lời