[Phân tích sóng Elliott] Một kịch bản đếm sóng khác cho thấy Dow Jones có thể lập đỉnh mới

Kịch bản chính thì đã trình bày trong các bài viết trước. Nhưng có một kịch bản khác là cấu trúc kênh giá vẫn chưa hoàn tất và Dow Jones sẽ thiết lập đỉnh mới. Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)