[Phân tích sóng Elliott] giá dầu giảm theo cấu trúc Double Zigzag in Channel - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] giá dầu giảm theo cấu trúc Double Zigzag in Channel

Trên đồ thị H4 của giá dầu, cấu trúc Double Zigzag trong kênh giá xuất hiện và tạo nên tín hiệu giảm giá cho giá dầu. 

Trên đồ thị ngày, giá dầu có thể đã kết thúc điểm E của mô hình sóng (B) dạng tam giác và chuyển sang sóng giảm C.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời