[Mark Minervini Twitter] Các lo lắng về sự chậm lại của chỉ báo Leading Economic Indicator và lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ là không đáng lo ngại! - Chiemtinhtaichinh.com

[Mark Minervini Twitter] Các lo lắng về sự chậm lại của chỉ báo Leading Economic Indicator và lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ là không đáng lo ngại!

Theo dõi các dòng twitter của phù thủy Mark Minervini trong mấy ngày gần đây, tôi thấy có nhiều nhận định hữu ích.

  1. Chẳng phải lo về quá trình chậm lại trong tăng trưởng lợi nhuận của các công ty trong chỉ số SP500 và chỉ báo Leading Economic Indicator.

What we are experiencing is nothing new. During this secular bull market there have been 3 occurrences where the LEI flattened out and S&P earnings slowed. The market corrected and consolidated and then we re-accelerated. Yes, it’s possible that it can happen again!

Những gì chúng ta đang trải nghiệm chẳng có gì mới. Trong suốt các thị trường tăng giá, thường có ba lần mà chỉ báo LEI (Leading Economic Indicator)- (chỉ báo tiên đoán trước về kinh tế) phẳng ra và thu nhập của các công ty trong chỉ số SP500 chậm lại. Thị trường đã điều chỉnh và sau đó củng cố, tích lũy, rồi tiếp tục tăng tốc trở lại. vâng, điều này có thể diễn ra một lần nữa!

GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (TRADE LIKE STOCK MARKET WIZARD)

2. GIÁ CỔ PHIẾU ĐÃ CHIẾT KHẤU KHẢ NĂNG SUY THOÁI KINH TẾ RỒI! ĐỪNG LO LỢI NHUẬN ĐANG GIẢM.

The S&P 500 does best when earnings are moderately strong or NEGATIVE; accept when sub 25%. The market will discount a recession but not a depression. Sometimes the biggest move comes AFTER eps peak. S&P earnings are slowing, but the long consolidation has likely discounted it.

Chỉ số SP500 hoạt động tốt nhất khi tăng trưởng lợi nhuận ở mức khá mạnh hoặc THẬM CHÍ ÂM, NGOẠI TRỪ ÂM 25%. Thị trường chứng khoán sẽ chiết khấu trước khả năng suy thoái (recession) nhưng không thể chiết khấu trường hợp “đình trệ kinh tế (depression). Đôi khi, các cú tăng giá mạnh nhất lại diễn ra SAU KHI tăng trưởng EPS đạt đỉnh. Hiện nay, tăng trưởng EPS đang chậm lại, nhưng sự tích lũy khá lâu của giá cổ phiếu chắc chắn đã chiết khấu điều này.

hÌNH DƯỚI CHO THẤY KHI TANG TRƯỞNG LỢI NHUẬN BIÊN ĐỘNG TRONG KHUNG -10% ĐẾN +10%, GIÁ CỔ PHIẾU TĂNG MẠNH 9.2% VỚI XÁC SUÂT 36%. THẬM CHÍ, KHI TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN LÀ -25% ĐẾN -10%, GIÁ CỔ PHIẾU CÒN TĂNG MẠNH ĐẾN 25% VỚI XÁC SUẤT 10.3%.

CÁCH TƯ DUY & GIAO DỊCH CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (THINK & TRADE LIKE A CHAMPION)- Những bí mật, quy tắc giao dịch của một PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN

3. MARK MINERVINI ĐANG TỪ TỪ TĂNG MỨC ĐỘ GIẢI NGÂN

Conditions are favorable for S&P 500 index investors; in the near-term pullbacks should be contained to 3-5% peak to trough. Individual stock participation has improved, but it’s still dicey. I have added some new names and increased exposure, but not getting super aggressive. 10:26 PM · Nov 4, 2019Twitter Web App
Tình hình hiện tại rất thuận lợi cho các nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, khả năng các chỉ số chứng khoán có thể giảm 3%-5%. Các cổ phiếu leader đang cải thiện dần nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Tôi đã bổ sung thêm một vài cái tên và tăng dần mức độ hiện diện trên thị trường, nhưng vẫn chưa phải năng động.

Trả lời