[Phân tích sóng Elliott] Vàng có sóng tam giác, kỳ vọng tiếp tục “bay cao”. Nhưng cẩn trọng!

Trên đồ thị H1, tôi thấy giá vàng đang hình thành sóng tam giác ở sóng iv (vòng tròn). Sóng tam giác là một trong những công cụ giao dịch yêu thích của các môn đệ elliott. Nhưng hãy cẩn trọng! Về mục tiêu giá, lý tưởng nhất là sóng B (vòng tròn) sẽ thoái … Đọc tiếp [Phân tích sóng Elliott] Vàng có sóng tam giác, kỳ vọng tiếp tục “bay cao”. Nhưng cẩn trọng!