[Phân tích sóng elliott] Bitcoin có điểm mua theo mô hình sóng zigzag. Những tháng năm rực rõ sắp trở lại

Trên khung thời gian 120 phút, Bitcoin đang có điểm mua theo mô hình sóng zigzag. Theo hướng dẫn tại cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”, điểm mua là khi Bitcoin vượt qua điểm (B). Trên khung thời gian 360 phút, bức tranh sóng Elliott của Bitcoin đang chạy sóng 3 (vòng … Đọc tiếp [Phân tích sóng elliott] Bitcoin có điểm mua theo mô hình sóng zigzag. Những tháng năm rực rõ sắp trở lại