[Sóng Elliott] USD Index hình thành kênh giá, Sóng giảm sắp bắt đầu - Chiemtinhtaichinh.com

[Sóng Elliott] USD Index hình thành kênh giá, Sóng giảm sắp bắt đầu

Trên đồ thị sóng Elliott của USD Index, một sóng zigzag trong kênh giá đang hình thành. Đây là mẫu hình tin cậy để giao dịch. Khả năng USD Index sẽ giảm.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời