Dầu có thể về 62 USD với mẫu hình cái nêm đang xuất hiện - Chiemtinhtaichinh.com

Dầu có thể về 62 USD với mẫu hình cái nêm đang xuất hiện

Đang có sự phân kỳ giữa giá và RSI khi mẫu hình cái nêm xuất hiện.

Mỗi lần độ biến động dầu tăng vọt, dầu thường hay giảm mạnh

Dưới góc nhìn sóng Elliott, Dầu có mục tiêu giá tại vùng 62 USD./thùng của sóng IV.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời