10 nguyên tắc giao dịch của Jesse Livermore’s đã viết vào năm 1940

“Nothing new ever occurs in the business of speculating or investing in securities and commodity” Không có điều gì mới trong hoạt động đầu cơ hay đầu tư cổ phiếu và hàng hóa. Điều gì đã xảy ra sẽ tiếp tục lặp lại. 2. “Money cannot consistently be made trading every day or every week … Đọc tiếp 10 nguyên tắc giao dịch của Jesse Livermore’s đã viết vào năm 1940