[George Horvat] Cập nhật diễn biến Bitcoin dưới góc nhìn sóng Elliott

Kịch bản điều chỉnh 1

Kịch bản điều chỉnh 2

Xem chi tiết tại đây

[George Horvat] Đừng ngạc nhiên nếu Bitcoin có thể rơi nhanh trở lại

Trả lời