[youtube] Tại sao giá vàng sắp chạm 1450

Sau đây là bài phân tích đếm sóng từ Elliott Wave Forecast

$XAUUSD (Gold) : Why $1450 Should Happen

Đọc chi tiêt tại đây: https://elliottwave-forecast.com/video-blog/xauusd-gold-1450-happen/

 

Trả lời